ووشو ترمان
 
وبلاگ رسمی باشگاه ووشو ترمان

محل درج آگهی و تبلیغات
 

واژه های ووشو

مابو ___نشست پا اسبی
گونگ بو ___ایستادن متمایل به جلو
شی بو ___ایستادن پا گربه ای
تی چی ___استقرار زانو بلند
پو بو ___نشست اسبی روی یک پا
چی یه بو ___ایستادن پا ضربدری
خندن بو___حالتی از گونگ بو که پا ها موازی است
های بو ___نشست سر پنجه ای پا
دولی بو-توما ___ایستادن زانو بالا
 دن دیه بو___استقرار پروانه ای زانو یک پا روی زمین
 کووای ما ___نشست کشیده یک پا
 چوات سینگ ___نشست بروی پاشنه ی پا
 هوان چن بو ___چهار زانو نشستن
 چی لونگ بو___ استقرار اژدها
 هوان چی چن بو___چهار زانو نشستن با نفس آرام
 لا او ما ___نشستن بر روی زمین
 تویی فا ___ضربات پا در ووشو
 تن تونه___ ضربات پاشنه پا به جلو
 دینگ تونه___ ضربه با تیغه پا به جلو
 سه چو ایتونه ___ضربه به پهلو با تیغه
 پی جی یائو___ ضربه با روی پا
 ین خه تو___ ضربه با پاشنه
 تن کونگ تونه___ حرکات پرشی
 خوسانو___ درو از پشت
 تن خای پینگ خن___ تعادل پا بالا از پشت
 جن تیه ___کشش پا از جلو
 پینگ فن___ قلاب کردن پا پشت
 تن کونگ___ حرکات پرشی
 شوان فنگ جا___ پا از خارج به داخل
 تن کونگ پی___ ضربه پرشی به جلو
 تن کونگ بای___ چرخش ازداخل به خارج
 پن توئه دیه___ افت در روش جنوبی
 سمبلی توئه ___پریدن چرخشی
 شوانزی___ پرش پروانه ای
 می خوا ___روش شکوفه الو
 یوان ___روش میمون
 چی سینک___ روش هفت ستاره
 جینگ لو___ خط سیر انرژی در بدن
 سین یی ___روش بوکس تقلیدی
 داخانگ تون بی___ روش دستان بلند
 شیائوخونگ___ روش کاربد سلاح

شوای جی یائو___ قدرت پنهان در مبارزه
 فنک خواه___ روش باد و آتش
 چی تیان داشنگ___ روش بوکس میمون سلطان
 باجیج چی داشنگ___ بوکس تقلیدی میمون
 پیکواچی داشنگ ___بوکس تقلیدی گوریل
 بی جی چان___ایستادن بر روی یک انگشت
 جی چوان چیانگ___ روش انگشتان نیزه
 چی می فنگ___ روش باد به دنبال ابر
 تونگ بی___ روش حملات مستقیم دست
 چون تایجی کنگ ___روش معمای دستان بودا
 سان چیانو___تمرینات منظم کار با تان تی ان
 یوان چی___ تمرینات انرژی حقیقی
 لوهان چوان___ دستان آهنین راهب
 لیانگ چی ___باز کردن راه تنفس
 داکوی هیسنگ ___دستان بلند ستاره ای
 هیسیاشی ___ضربات پنجه ی مار
 شان تونگ چی ___فشار دست بلندکوهستان
 یون شوچی فشار ___دست امواج ابری
 پیه شن چی ___فشار دست تابیده
 داکواپائولو ___فنون ناقوس بزرگ
 لوهان هسی چی پائو___ضربات دست راهب به نقاط حساس
 ایرون پالم ___شکستن اجسام
 چی سائو ___تمرینات آرنج چسبیده
 نون موی ___مشت عمودی
 ونک جیانگ ___ضربه کف دست به بالا
 دای جیانگ ___ضربه ی کف دست به پایین
 هوئن سائو ___دفاع دایره های مچ
 بون سائو ___دفاع آرنج به بالا
 تان سائو ___دفاع کف دست به بالا
 فوک سائو ___دفاع پیچشی دست
 پک سائو ___دفاع با کف دست
 گام سائو ___دفاع فشاری دست
 فوت سائو ___دفاع به سمت خارج
 جوت سائو ___دفلع انقباضی دست
 بیل سائو ___دفاع با سر انگشتان

تارن سائو ___دفاع مچ به سمت بالا
 اییک کان لینگ___ابتدایی ترین تمرینات تنفسی
 خوئی تونه ___جارو بی پا
 تک ما ___لگد اسبی
 تان تک لگد ___نفوذی کشیده
 لین بوکوئن ___مشت زنی کوتاه
 پیگوا کوئن ___مشت قیچی کننده
 لی گا ___دفاع ساعد به بالا
 وای گا ___دفاع ساعد به بیرون
 چن نای___ نشستن به حالت چهار زانو
 یونگ ___گارد
 یونگ ما ___گارد اسب
 دی جونگ ___حالت ایستاده آزاد
 تگ___ لگد
 جیک تک ___لگد از جلو
 جوک تک___ لگد از پهلو
 چائو تک___ لگد با پاشنه
 دیم تک ___لگد با کف پا
 پای تک ___لگد چکشی
 بیوتک ___لگد تیغه از جلو
 تان ما ___ایستادن
 پای لین ___توجه
 شانک شی___ تعظیم کردن
 چی شی ___شروع کن
 پای هائو ___روش دویدن
 لیانک چی___ تنفس دائم
 یونوهسی ___جای مشخص
 پائو___ استقرار
 تان پی ین ___ضربات دست
 هیسیاشی ___ضربه سر انگشت
 تانک لانک ___ضربه آخوندک
 شی فو – سی فو ___استاد سبک
 سی چوا ___هنر جو
 سای هینگ ___هنرجو ارشد
 سای دای___ ارشد کلاس
 سی فو ___استاد
 سی کانک ___استاد بزرگ سبک
 سه سویی___ وارد کردن
 ون کونک___ با تدبیر
 چوان شن___ روش زدن
 چین پو ___گام برداشتن
 تان پی ین تک ___ضربه با دست
 یو ___راست
 شو ___چپ
 چی یانو ___جهت مختلف نیرو
 یو فن ___گارد

هوان ___برگشت به حالت او لیه
 چی ___تنفس
 وو ___فنون
 لانک ___بزرگ
 لوهان___ راهب
 تانک شو ___روش مبارزه در شائولین
 پوهو ___جلو آمدن
 شانگ ___هر دو دست
 شو ___مسابقه تمرین
 زو چن ___جم شدن
 پای ___روش
 پو ___حالت
 پنک جا ___خالی دادن
 لی یو ___غلطیدن به عقب
 آن هل ___دادن
 داکوای___ بزرگ
 کوای ___کوچک
 فونک ___سریع
 کان چویی___ ضربات آرنج
 ین ___پوشیده-سیاه-سمبل
 چونک___ مستقیم
 یانگ___ برهنه-سفید-سمبل
 چوان___ مستقیم
 چانگ___ کف دست
 سه چوان___ وارد کردن مشت
 لو قلاب___ کردن
 لویوا___ چنگ زدن
 تیالود___ قطع کردن
 پنک___ ساطور کردن
 نین___ چسبیدن
 گائو ___خم کردن
 لونگ___ اژدها
 تانگ لانگ___ آخوندک
 پائو___ پلنگ
 تاشنگ___ میمون
 تاشنگ من ___میمون بزرگ
 شی ___مار
 هو ___درنا
 فو___ ببر
 کوئن___ مشت
 یین ___عقاب
 چائو___ پنجه
 دائو ___تیغه
 فو چائو___ پنجه ببر
 بین چائو___ پنجه عقاب
 پائو چائو___ پنجه پلنگ
شی سو___ دست مار
 لونگ سائو___ دست اژدها
 دائو سو___ دست برنده
 لونگ کوئن___ مشت اژدها
 تانگ لانگ کوئن___ مشت آخوندک
 تاشنگ کوئن___ مشت میمون
 پائو کوئن ___مشت پلنگ
 سون سائو___ دست باد
 بوک هوک پای___ روش درنای سفید
 بوک فوک پای___ روش ببر سفید
 پنگ کوئن ___مشت های ساطوری
 دائو شو ___شمشیر پهن
 جیان شو ___شمشیر باریک
 گوئن شو___ چوب
 چیانگ شو___ نیزه
 نان دائو___ شمشیرپهن جنوبی
 نان گوئن___ چوب جنوبی
 تایچی جی ین___ شمشیر باریک تایچی
 گوئن دائو___ شمشیر دسته بلند
 سن گوئن ___نانچیکو  سه چوبه
 جوچی___ زنجیر
 شانگ گو___ سلاح عصا و حلالی
 چنتائوگونا___ پیچش شمشیر با ضربه
 گوادائو___دفاع شمشیر به طور دورانی ازبالابه پایین
 جادائو___ ضربه نفوذی نوک شمشیر
 لیائودائو___دفاع از پایین به بالا شمشیر
 پی دائو___ حرکت چکشی شمشیربه طرف پایین
 تسی جی ین___ ضربه نفوذی به جلو
 جی یائوجی ین___حرکت دورانی مخالف عقربه ساعت
 دین جی ین___ ضربه نوک به بالا
 بونگ جی ین___ ضربه با نوک شمشیر
 ووئن خوا___ حرکت هشت
 لو ئن گوئن___ ضربه دورانی چوب
 دی ین گوئن___ ضربه نوک چوب

فنگ تو___ پشت سر
 تویی کو___آخرین مهره ی ستون فقرات
 چان کونگ___ مهره وسطی روی کمر
 مینگ___ من کمر
 تی ان هسین___ روی پیشانی
 شان کین___ وسط دو ا برو
 فنگ وی___آخرین مهره ی ستون فقرات روی باسن
 چونگ چینگ تسو___ قفسه سینه ی سمت چپ
 شین وو___ جناغ سینه
 چونگ وان___ چهار سانت بالای ناف
 چوپوچینگ___ ناف
 فینگ من___ چهار سانت زیر ناف
 لوکینگ___ بیضه های میان پا
 تان تی ان___ محل متعادل نیروی چی

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • مطالب تبیانی
  • گارفیلد
  • ضایعات