ووشو ترمان
 
وبلاگ رسمی باشگاه ووشو ترمان

محل درج آگهی و تبلیغات
 

شالبند های نانچوان

علی جهانگیری

مسئول سبک نان  چوان ووشو کشور

- شالبند سفید به زرد

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله چهار ماه پیوسته می باشد.

الف- مرحله ورود به کلاس و آموزش حرکات ابتدایی ، احترامات و اصطلاحات.

ب- نشستها و استقرار ها.

ج- اجرای سه فرم پایه دست 1و2و3

د-  فراگیری ضربات ابتدایی دست و پا (دفاع و ضربه).

ﻫ-  فراگیری احترامات و چرخشهای ابتدایی چوب و شمشیر.

2- شالبند زرد به سبز.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله شش ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم زرد.

ب- اجرای سه فرم پایه دست 4و5و6 .

ج- اجرای یک فرم پایه چوب‌ 1 (نن گون).

د- اجرای یک فرم پایه شمشیر پهن 1 (نن دائو).

ﻫ- فراگیری ضربات پیشرفته دست و پا

3- شالبند سبز به آبی.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله شش ماه پیوسته می باشد.

الف-  دارا بودن حکم سبز.

ب-  اجرای دو فرم پایه دست 7و8 .

ج- اجرای دو فرم پایه چوب 2و3 .

د-  اجرای دو فرم پایه شمشیر 2و3 .

ﻫ-آمادگی و استقامت در حرکات تعادلی (و بدن سازی با اجسام).

4- شالبند آبی به بنفش.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله هشت ماه پیوسته می باشد

الف- دارا بودن حکم آبی.

ب-  اجرای دو فرم پایه دست 9و10 .

ج- اجرای یک فرم پایه چوب 4 .

د-  اجرای یک فرم پایه شمشیر 4.

ﻫ- اجرای حرکات پرشی پا و آکروباتیک.

.و- تست آمادگی جسمانی (بدن سازی)

ز-  فراگیری سن شو(درگیری و ضربات).

5- شالبند بنفش به قهوه ای.

.حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله نه ماه پیوسته می باشد

الف- دارا بودن حکم بنفش.

.ب- اجرای سه فرم دست11و12 و13 (استاندارد نوجوانان)

ج- اجرای یک فرم پایه چوب 5 .

د- اجرای یک فرم پایه شمشیر5 .

ﻫ- آموزش دفاع شخصی.

6- شالبند قهوه ای به قرمز.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله شش ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم قهوه ای.

ب- اجرای فرم استاندارد دست.

ج- اجرای یک فرم پایه چوب 6 .

د- اجرای یک فرم پایه شمشیر 6 .

ﻫ- اجرای فرم استاندارد ابزار تخصصی (چوب یا شمشیر).

و- اجرای ترکیبهای دفاعی و حمله ای و ضد حمله ای و تکنیکهای تخصصی کلاسیک.

ز- اجرای سان شو.

7- شالبند قرمز به مشکی.

.حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله نه ماه پیوسته می باشد

الف- دارا بودن حکم قرمز.

ب- اجرای یک فرم پایه چوب7.

ج- اجرای یک فرم پایه شمشیر7 .

.د- اجرای دو فرم استاندارد سلاح (شمشیر و چوب)

ﻫ- اجرای حرکات و ضربات دست و پا ‌بصورت تمرکزی و تنفسی.

و- آموزش مبارزات درگیری و حرفه ای.

ز- اجرای پروژة تحقیقی زیر نظر استاد و ارائه آن به عنوان پایان نامه.

8- شالبند مشکی به دان یک.

.حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله یک سال پیوسته می باشد

الف- دارا بودن حکم مشکی.

ب- اجرای یک فرم دست 14 .

ج- اجرای یک فرم چوب8 .

د- اجرای یک فرم شمشیر 8 .

ﻫ- اجرای مبارزات چند نفره.

9- شالبند مشکی دان یک به دان دو.

.حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله یک سال پیوسته می باشد

الف- دارا بودن حکم مشکی دان یک.

ب- اجرای یک فرم دست 15 .

ج- اجرای یک فرم چوب 9 .

د- اجرای یک فرم شمشیر9 .

10- شالبند مشکی دان دو به دان سه.

.حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله (18 ماه 5/1) پیوسته می باشد

الف- دارا بودن حکم مشکی دان دو.

ب- اجرای دو فرم سلاح سنتی.

ج- اجرای یک فرم  دست 16 .

د- اجرای حرکات کاربردی تکنیکهای دست، چوب و شمشیر نانچوان (درگیری های .سنتی)

11- شالبند مشکی دان سه به دان چهار.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله دو سال پیوسته و حداقل سن24 سال میباشد.

الف- دارا بودن حکم مشکی دان سه.

ب- اجرای دو فرم سلاح سنتی.

ج- ارائه پروژة تحقیقی.

توضیح : سلاحهای سنتی شامل سن جیِ گون (سه تکه)، جوجییِ (زنجیر)،کوان دائو، شانگ، تونفای جنوبی و. . . است.

مراحل ارتقاء شالبند در بخش سان شو (مبارزه آزاد)

1-      شالبند سفید به زرد.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله دو ماه پیوسته می باشد.

الف- مرحله ورود به کلاس و آموزش حرکات ابتدایی، احترامات و اصطلاحات.

ب- فراگیری حرکات ابتدایی، استقرارها و نشستها.

ج-  فراگیری شیوه های مشت زنی و ضربات پا.

د- فراگیری فرم یک پایه نانچوان (دست).

2- شالبند زرد به سبز.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله چهار ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم شالبند زرد.

ب- فراگیری حرکات ابتدایی دفاعها.

ج- فراگیری حرکات مقدماتی ضربات دست و پا.

د-آمادگی جسمانی و فراگیری حرکات ابتدایی تکنیکهای تنفسی و تمرکزی.

ﻫ- فراگیری فرم دو پایه نانچوان (دست).

3- شالبند سبز به آبی.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله شش ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم شالبند سبز.

ب- فراگیری حرکات نیمه پیشرفته ضربات دست وپا.

ج- فراگیری حرکات نیمه پیشرفته دفاعها، فرارها و تعادلیها.

د- آمادگی جسمانی و بدن سازی (شکستن اجسام).

ﻫ- فراگیری فرم سه پایه نانچوان (دست).

4- شالبند آبی به بنفش.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله هشت ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم شالبند آبی.

ب- فراگیری حرکات ترکیبی ضربات دست و پا.

ج- نحوه فراگیری زدن ضربات دست و پا به میت و کیسه بوکس.

د- فراگیری مقدماتی سان شو (مبارزه آزاد).

ﻫ- فراگیری فرم چهار پایه نان چوان (دست).

5- شالبند بنفش به قهوه ای.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله یازده ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم شالبند بنفش.

ب- فراگیری حرکات پیشرفته ضربات دست، پا، دفاعها و استقرارها.

ج- فراگیری مقدماتی در گیری ها.

د- فراگیری نیمه پیشرفته سان شو(مبارزه آزاد).

ﻫ- آمادگی جسمانی و بدن سازی (شکستن اجسام).

و- فراگیری فرم پنج پایه نانچوان (دست).

6- شالبند قهوه ای به قرمز.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله چهارده ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم شالبند قهوه ای.

ب- فراگیری حرکات درگیری ها و اجرای ترکیب های دفاعی، حمله ای، ضد حمله ای و تکنیک های تخصصی کلاسیک.

ج- فراگیری پیشرفته سان شو(مبارزه آزاد).

د- آمادگی جسمانی و بدن سازی.

ﻫ- فراگیری فرم شش پایه نان چوان (دست).

توضیح اینکه : هنر جویان از این رده به بعد میتوانند در مسابقات شرکت داشته باشند.

7- شالبند قرمز به مشکی.

حداقل مدت زمان تمرین در این مرحله هجده ماه پیوسته می باشد.

الف- دارا بودن حکم شالبند قرمز.

ب- فراگیری حرفه ای کلیه فنون درگیری ها، ضربات و دفاعها.

ج-فراگیری حرفه ای سان شو(مبارزه آزاد).

د- فراگیری فرم هفت پایه نان چوان (دست).

8- شالبند مشکی به دان 1 الی دان 4.

کلیه نفرات بر اساس سوابق و تجارب و شرکت در مسابقات مختلف و مقامهای احراز شده ارتقاء خواهد یافت.

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • مطالب تبیانی
  • گارفیلد
  • ضایعات